Zorganizowanie warsztatów poszerzających kompetencje społeczne w zakresie: warsztaty dla rodziców – pogłębiające kompetencje wychowawcze

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

2. Przedmiot umowy zlecenia:

Zorganizowanie warsztatów poszerzających kompetencje społeczne w zakresie:

warsztaty dla rodziców – pogłębiające kompetencje wychowawcze

Program zajęć z pedagogiem/psychologiem powinien zawierać:

- Tworzenie właściwych wzorców wychowania

- Tworzenie prawidłowych relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami

- Etapy rozwoju dziecka i pojawiające się w nich nowe problemy

- Zachowania sprzyjające i utrudniające rozwiązywanie konfliktów

- Konstruktywna komunikacja jako profilaktyka zachowań agresywnych.

- Uświadomienie rodzicom czynników ułatwiających i utrudniających budowanie poczucia własnej wartości u dziecka w procesie wychowania.

3. Szczegółowe warunki:

Warsztaty zostaną zorganizowane dla minimalnie 15, a maksymalnie 20 osób uczestników projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA”.

Ilość godzin dydaktycznych: 3 dni po 6h

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne..

 

Wymagania wobec osoby prowadzącej:

-ukończone wyższe studia pedagogiczne lub psychologiczne

-doświadczenie zawodowe w pracy pedagogicznej lub psychologicznej

-doświadczenie zawodowe w pracy i kontaktach z ludźmi wykluczonymi społecznie

 

 

- Wykonawca w ramach szkolenia zapewni materiały szkoleniowe.

- Zapewnienie serwisu kawowego ((herbata, kawa, mleczko do kawy, ciastka) w każdym dniu prowadzenia zajęć.

 

Najkorzystniejsza oferta spełniająca wymogi programowe oraz szczegółowe warunki, zostanie zweryfikowana przed dokonaniem ostatecznego wyboru.

 

4. Termin  wykonania przedmiotu zamówienia:

Okres od 04 listopada  do 20 grudnia 2013 r. (termin zostanie doprecyzowany po wyborze oferty)

 

5. Informacje o dokumentach składających się na ofertę:

Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik

do niniejszego zapytania ofertowego.

 

6. Miejsce  oraz termin składania ofert:

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: remikol@op.pl lub osobiście w Biurze Projektowym Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Zamkowa 58a do 31.10.2013 r. do godziny 10.00.

 

7. Kryterium wyboru oferty: cena brutto.

Cena brutto oferty powinna być podana w PLN (cyfrowo i słownie). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  • Data ogłoszenia:
  • Branża: Usługi szkoleniowe
  • Deadline:

    Termin zgłoszenia upłynął 18 września 2013 r.

  • Link: www →
  • Składanie: Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: remikol@op.pl lub osobiście w Biurze Projektowym Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Zamkowa 58a do 31.10.2013 r. do godziny 10.00.
  • Wadium: brak

Możliwość komentowania jest wyłączona.